INTEREST MATCHING

1, 9, 9

ส้มแขกลอยแก้วพาสเจอร์ไรส์

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

โปรแกรมคำนวณรับซื้อน้ำยางพาราสด

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

คัพเค๊กส้มแขก

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ชามะเขือพวง

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

หุ่นยนต์กู้ภัยใต้น้ำ

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

Grispy Pomelo

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์บีบเปลือกถั่วลิสง

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ปักเลื่อมมโนราห์

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ดึงลวดหนาม

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กางเกงป้องกันอันตรายจากเครื่องตัดหญ้า

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ปอกส้มโอ

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องผ่าหมาก

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (2561)

MORE DETAILS