INTEREST MATCHING

0, 8,

อุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ป้องกันใบตัดหญ้าแบบเครื่องสะพายข้าง

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องสีข้าวในครัวเรือน

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เทียนไข่ ไล่ยุง

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องช่วยล้างคอยล์เย็นอเนกประสงค์

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ถอดยางรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์พ่นยาเอนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

หมวกกันน็อคสื่อสารเพื่อการสอนขับขี่ขี่รถจักรยานยนต์

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ราวตากผ้าแห้งเร็ว

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ตู้รับจดหมายเตือนอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

smart people counting

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

หุ่นยนต์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย (2560)

MORE DETAILS