INTEREST MATCHING

0, 7,

ปลักซ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ซองรีโมทใช้งานในแนวตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

หูฟังแพทย์แบบบันทึกเสียงเต้นของหัวใจ

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องปอกมะพร้าว

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องฝานกล้วยฉาบ

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

มหัศจรรย์ส้มโก่ยขจัดคราบเลนส์แว่นตา

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

กระป๋องเฮฮา

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

กระเป๋าลินดา

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

โคมไฟแฟนซี

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

การลงWindow7

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เศรษฐกิจพอเพียง (ขยะรีไซเคิล)

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

การสร้างเว็บเพจ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Deamweaver cs5

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง (2559)

MORE DETAILS