INTEREST MATCHING

1, 9, 9

สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

แมวเอ๋ยแมวเหมียว(Pretty Kitty)

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

สื่อรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

โครงการคอนโดตากอาหาร

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

โครงการพรมเช็ดเท้า

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ขวดหยดรดน้ำต้นไม้

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กระถางแบบพอเพียง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ปลูกย้ายต้นอ่อน

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ด

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

รถเข็นถ่ายเท(น้ำ)

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ล้างเครื่องมืองานสี

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

สเปรย์สมุนไพรไล่มด

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS