INTEREST MATCHING

0, 8,

เครื่องตัดหญ้าบังคับพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

กระถางกากกาแฟ (coffee Grounds Pot)

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

อุปกรณ์ช่วยเตือนลืมกุญแจรถจักรยานยนต์

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

แฟ้มสะสมงานออนไลน์ (e-Portfolio)

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ชิฟฟ่อน ya-nang

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องม้วนผ้าต่วน

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

แอร์เคลื่อนที่โซล่าร์เซลล์อเนกประสงค์

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

โมเดล ชุดตุ๊กตา

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากธัญพืช

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

ไอศกรีมมะขามนมสด

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

เตารักษ์โลก

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน (2560)

MORE DETAILS
0, 8,

Tamarind And Coconut Milk Ice Cream

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน (2560)

MORE DETAILS