INTEREST MATCHING

1, 9, 9

ทุ่น GPS บอกตำแหน่ง

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยกรองน้ำฝน

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องช่วยขัดกระบอกเบรกหลังรถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

โต๊ะโดเรม่อน (Doraemon Desk)

วิทยาลัยเทคนิคตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยอนุบาลต้นผลไม้

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องเติมออกซิเจนในน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์อัดจาระบีลูกปืนล้อรถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ไม้บรรทัดดิจิตอล Digital Ruler

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

พะยูนพอเพียง (Dugong for Sufficiency Economy)

วิทยาลัยเทคนิคตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยถอดจุกขวดเหล้า

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

มีดสองใจ (2 in 1 Knife)

วิทยาลัยเทคนิคตรัง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์กรยำ่หมุดผ้าเบรกรถบรรทุก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง (2561)

MORE DETAILS