INTEREST MATCHING

0, 7,

ชุดจับยึดเครื่องมือตัด

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Paper Shooter

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องอุ่นอาหารในครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ปอกสายเคเบิล

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ดึงซิบเสื้อ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ช่วยกรวดน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

กระเป๋าโซล่าเซลล์

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังนา

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ชุดอุปกรณ์ตัดต่อวงตรไฟฟ้า ด้วนรีโมทคอนโทล

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

App Qiraati V.2 (ฝึกอ่านพยัญชนะอาหรับ เวอร์ชั้น 2)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์จักสานจากเส้นพลาสติก (Basket Making from Plastics)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ราวจับบันไดทรงเอ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS