INTEREST MATCHING

0, 7,

กระถางไร้มลพิษ ชีวิตพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

กระบอกแม่เหล็กดูดลวดเชื่อมไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ปลอกนิ้วพอเพียง

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ถังหมักแก๊สชีวภาพในครัวเรือน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ทุ่นเติมอ๊อกซิเจนในน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์ยึดหนังสือพิมพ์เพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

อุปกรณ์พ่นยาหอบสำหรับคนพิการทางแขน

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (wastewater treatment and solar energy)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

บิสกิตฟักทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ขนมกล้วยเอกซ์เพรส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ผักแผ่นปรุงรส

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

คุกกี้จากแป้งเผือก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (2559)

MORE DETAILS