INTEREST MATCHING

0, 7,

พัดกลิ่นดอกไม้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

กาลักน้ำไดนาโม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

คุกกี้ธัญพืช

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ระบบประปาภูเขาเพื่อการเกษตรอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

ที่ให้อาหารไก่จากขวดพลาสติกเหลือใช้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องให้อาหารปลาดุกแบบสัมผัส

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องออกกำลังกายไก่ชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

เครื่องถอนขนไก่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

Test pic

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

test10.2

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงาน และความปลอดภัย ด้วย PLC

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (2559)

MORE DETAILS
0, 7,

พัดลมประหยัดพลังงาน

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (2559)

MORE DETAILS