INTEREST MATCHING

1427 page(s) 17121 record(s)
1, 9, 9

Natural Flower Pot

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

Portable Solar SystemHandbag

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ปุ๋ยน้ำหมักจากเครื่องในปลา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

กระถางเพาะจากเศษวัสดุธรรมชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

น้ำหมักใบสาบเสือในการกำจัดแมลงศัตรูผักในแปรงไฮโดโปรนิกส์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องกรองน้ำ พีวีซี ฉุกเฉิน

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์แกะเปลือกไข่สด

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

อุปกรณ์ช่วยพยุงผู้สูงอายุ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

เครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบพลังงานหมุนเวียน

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ครองแครงกรอบกากถั่วเหลือง

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2561)

MORE DETAILS
1, 9, 9

ผ้ารองจานปักลวดลายชาติพันธุ์ม้งประยุกต์

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง (2561)

MORE DETAILS
1427 page(s) 17121 record(s)