ครูเจ้าของผลงานควรลงทะเบียนและป้อนข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ให้เสร็จก่อนการประกวด เนื่องจากในวันประกวดระบบจะปิดไม่สามารถป้อนข้อมูลหรือแก้ไขโครงการจึงควรให้เวลาในการทำงานโดยลงทะเบียนและป้อนข้อมูลให้เสร็จก่อนวันประกวด
นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ลงทะเบียนใหม่ที่อีเมล์ไม่สามารถใช้งานได้อีกจำนวนมาก การลงทะเบียนป้อนข้อมูลแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ท่านได้มีเวลาแก้ไขปัญหา
          สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ประกาศผลงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินของแต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เฉพาะผลงาน ที่ลงทะเบียนและป้อนข้อมูลผลงานในระบบฐานข้อมูล thaiinvention.net (ตามรายชื่อ ที่ปรากฎในหน้า Webpageนี้ (รายงานจำนวนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2560) และสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ส่งรายชื่อให้กับผู้ประสานแต่ละ อศจ. ในวันลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด) ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เท่านั้น ในเบื้องต้น สำหรับผลงานที่ลงทะเบียนและป้อนข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนป้อนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล thaiinvention.net ซึ่งรายชื่อผลงานจะไม่ปรากฎในรายงานจำนวนสิ่งประดิษฐ์ปี 2560 และคณะกรรมการตัดสินของแต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ได้ตัดสินให้ผ่านเข้าระดับภาค จะต้องรอการพิจารณาชี้ขาดของที่ประชุมร่วม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค
          อาชีวศึกษาจังหวัดใดที่ผลการตัดสินไม่เป็นตามกฏ กติกา ตามข้อกำหนด (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๗/๘๒๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ให้ผู้ประสานงานที่มีรายชื่อตามปรากฏในหน้าWebsiteระบบฐานข้อมูล thaiinvention.net ส่งรายละเอียดผลการให้คะแนนทุกผลงานทุกประเภทที่เข้าร่วมการประกวด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด พร้อมคำชี้แจงของประธานกรรมการอาชีวศึกษา หรือ ประธานคณะกรรมการตัดสินให้กับประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค พร้อมกับส่งสำเนาจำนวน ๑ ให้กับสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ทางอีเมล bverd2013@gmail.com เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมร่วม

การลงทะเบียน การส่งผลงาน การตัดสิน และการส่งผลการประกวดระดับ อศจ. สู่ระดับภาค

ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในปี การศึกษา 2560 ครูเจ้าของผลงานจะต้องลงทะเบียนและส่งผลงานทางระบบออนไลน์เท่านั้น และทำข้อมูลให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยตนเอง เพื่อสิทธิ์ ในการจัดงบประมาณ และสิทธิ์เจ้าของผลงานที่จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ทำผลงานทางวิชาการ อีกทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจในผลงานของท่าน จะสามารถติดต่อเจ้าของผลงานได้โดยตรง ในช่องรายการ INTEREST MATCHING เสมือนการประกาศขายของใน Web Kaidee ทั้งข้อมูลของท่านสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณอีกด้วย 

ผู้ที่เป็น ADMIN ระดับ อศจ. ท่านต้อง LOGIN เข้าระบบเพื่อดำเนินการ กำหนดแผนการประประกวด ระดับจังหวัด (อศจ.) ได้แก่วันที่ การประกวดหว่างวันที่อะไร สร้างผู้ใช้ หรือ USER ที่เป็นประธานประเภทแต่ละประเภท ของสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ USER ดังกล่าวเป็นผู้ที่ ลงผลของการประกวด โดยใส่ หมายเลข ลำดับ 1..2..3..4...5 ... เรียงจากลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่จังหวัดได้รับโควต้า ส่งเข้าประกวดระดับภาค เช่น จังหวัดได้โควต้า ประเภทละ 3 ชิ้น ระบบจะให้ท่านเลือกกำหนดและกดยืนยัน ระบบจะส่งผลลำดับสิ่งประดิษฐ์ตามจำนวนโควต้าที่ได้รับในแต่ละประเภทเข้าปรากฎในข้อมูลระดับภาคต่อไป และในระดับชาติก็เช่นเดียวกันนี้

ข้อปฏิบัติในการป้อนข้อมูลเข้าประกวดสำหรับปี 2560

1. ครูเจ้าของผลงานหากยังไม่ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนและ login เข้าป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี 2559 สามารถใช้งานต่อได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่
2. ชื่อของผู้ login เข้าป้อนข้อมูลจะปรากฏเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนแรกโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถลบได้
3. การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ต้องป้อนข้อมูลทั้งชื่อโครงการและรายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะบันทึกข้อมูลไม่ได้ อ่านคำแนะนำ
4. ข้อมูลของผู้ป้อนข้อมูลจะแสดงเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อในหน้า interest matching ของสิ่งประดิษฐ์นั้นโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการให้กำหนดสถานะของคอลัมน์ contact เป็นเครื่องหมายกากบาท
5. จะต้องป้อนข้อมูลให้ครบทุกรายการ รวมทั้งรูปภาพทั้ง 2 รูป รายการสิ่งประดิษฐ์ใดที่ป้อนข้อมูลไม่ครบระบบจะไม่อนุมัติให้แสดงผลในหน้าเว็บ รวมทั้งจะไม่สามารถพิมพ์แบบคุณลักษณะได้
6. สิ่งประดิษฐ์ที่ป้อนข้อมูลไม่ครบ จะไม่อนุมัติให้ส่งต่อเข้าประกวดในระดับต่อไป
7. ในเวอร์ชั่นนี้ไม่สามารถปิดเปิดการแสดงผลด้วยมือ ระบบจะวิเคราะห์จากความครบถ้วนของข้อมูล
8. แบบคุณลักษณะเมื่อสั่งพิมพ์ต้องอยู่ในเอกสาร 1 หน้าเท่านั้นหากสั่งพิมพ์แล้วยาวเกิน 1 หน้าท่านต้องปรับลดข้อมูลบทคัดย่อหรือคุณลักษณะลงให้เอกสารพิมพ์อยู่ในหน้าเดียว


ข้อกำหนดการลงทะเบียนผลงาน แบบคุณลักษณะ ตัวอย่างแบบคุณลักษณะและตัวอย่างรูปภาพ การปิดเปิด interest matching

ผู้ประสานงาน

ทางส่วนกลางจะเป็นผู้ลงทะเบียนผู้ประสานงานระดับจังหวัด และภาคให้ โดยท่านสามารถขอรหัสผ่านได้ โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านตามที่ทางส่วนกลางลงทะเบียนให้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net 

เมื่อท่านได้รหัสแล้วท่าน สามารถ login เข้าใช้งานที่ admin@thaiinvention.net และเพิ่มรายชื่อทีมงานได้

ปฎิทินการดำเนินการกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่ กิจกรรม กำหนดการ เจ้าภาพและสถานที่
 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560  อาชีวศึกษาจังหวัด(อศจ.) กำหนด
2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (๕ ภาค)
(ภาคเหนือ)
3 - 7 มกราคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (๕ ภาค)
(ภาคกลาง)
7 - 10 มกราคม 2561 ศูนย์การค้า THE HUB รังสิต จังหวัดปทุมธานี
4 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (๕ ภาค)
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
24 - 27 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
5 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (๕ ภาค)
(ภาคตะวันออกและกทม.)
4 - 8 ธันวาคม 2560 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง
6 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (๕ ภาค)
(ภาคใต้)
12 - 15 มกราคม 2561 ศูนย์การค้าอาเซียน เทรดเซ็นเตอร์ จังหวัดสงขลา
7 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี