รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
4265 page(s) 51177 record(s)
view detail

รถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
view detail

พ่วงข้างไฟฟ้า ตัดหญ้า พลังงานหารสอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

จังหวัดสุโขทัย

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบแห้งผลิตผลทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ 5 ชั้น แบบพาราโบลา โดยการนำความร้อนย้อนกลับมาใช้ใหม่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดเพลาคู่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ข้าวแข่โค่สมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างตลับลูกปืน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยถอดลูกปืนเพลาลูกเบี้ยวรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

น้ำยาไล่จิ้งจกจากกากกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเทิง

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์ลายทองสร้างสรรค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับอเนกประสงค์จากเศษผ้าท้องถิ่น**

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

น้ำยากะทิหล่มเก่าสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมดูแลไม้ประดับในโรงเรือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

MORE DETAILS
4265 page(s) 51177 record(s)