select p.category, c.cat_name from inv_project p, inv_category c where p.category=c.id and p.year_id=10 group by p.category order by c.cat_name ASC

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
54 page(s) 647 record(s)
view detail

เศษกระป๋องไร้ค่า สู่อัตลักษณ์แห่งล้านนา บูรณฆฎะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

นิรมิตหัตถศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สานต่อ ก่องานศิลป์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

คลุมไตร ไทอีสาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รอยปัก ฮักผู้ไท

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แต่งตอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กะลาวิจิตร หัตถศิลป์ลายไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

บัววิจิตร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หัตถเทียนธรรม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าไทยดัดแปลง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภภัณฑ์เสน่ห์ศิลป์ ถิ่นสองเล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์เกอลาปา v2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพละงู

จังหวัดสตูล

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
54 page(s) 647 record(s)