รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
view detail

ระบบสมาร์ทฟาร์มควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Smart Farms System Control With Microcontroller

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

รดน้ำออนไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

จังหวัดราชบุรี

MORE DETAILS
view detail

ชุดปลูกผักอัจฉริยะ(Genius Vegetables Planting Set)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

จังหวัดชุมพร

MORE DETAILS
view detail

สมาร์ทฟาร์ม ไฮโดรอโปรนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

จังหวัดเลย

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ตู้เพาะพันธุ์เพื่อชีวิต (Green Future)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

ปลั๊กไฟอัตโนมัติAutomatic power sockets

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมการปลูกผักแบบอัตโนมัติ (Automatic Control of growing vegetable

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้น้ำต้นไม้ตามปริมาณความชื่นในดินอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 4

MORE DETAILS
view detail

โรงเรือนระบบปิดแบบอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมความชื้นของพืชในโรงเรือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

วารินฟาร์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบจัดการน้ำอัจฉริยะด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

จังหวัดอุบลราชธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS