รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)
view detail

ชุดควบคุมโรงเรือนไก่แบบปิดอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

คอนโดผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Hydroponic Vegetable Condo)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำและเพิ่มออกซิเจนในน้ำพลังงานโซล่าเซลล์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้ ด้วยสมาร์ทโฟน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

จังหวัดอ่างทอง

MORE DETAILS
view detail

โรงเรือนจำลองการปลูกพืชควบคุมด้วยระบบ Smart Farming DTEC

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมโรงเรือนเพาะต้นกล้าผักผ่านแอพพลิเคชั่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

Smart Farm ดิจิตอล 4.0

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

Mini ไฮโดรโปรนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

จังหวัดลพบุรี

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้ IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

ฟาร์มเลี้ยงปูนาอัจฉริยะ Smart Crab Farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

จังหวัดร้อยเอ็ด

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดหญ้าอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

ระบบมินิสมาร์ทฟาร์มตู้โรงเห็ด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS