select p.category, c.cat_name from inv_project p, inv_category c where p.category=c.id and p.year_id=10 group by p.category order by c.cat_name ASC

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2562->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)
view detail

พัดลมระบบIoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Smart Home

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

รถตัดหญ้า IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมการเปิด-ปิดสปริงเกอร์ในการรดน้ำผักผลไม้โดยควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว

MORE DETAILS
view detail

App IOT Burapa V.3

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี

MORE DETAILS
view detail

Safety แจ้งเหตุเตือนและตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำท่วมผ่าน application line

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสูบน้ำระบบสั่งการผ่านระบบ IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แท่งให้น้ำ IoT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมและควบคุมการเปิดปิดประตูอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

จังหวัดนนทบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดจำลองฟาร์มเลี้ยงโคนม ระบบ IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ภายในบ้าน (Home Garden)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สุ่มไก่กันขโมยแจ้งผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

จังหวัดชุมพร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS