รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
view detail

เครื่องเตือนน้ำเกลือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ชุดวงจรควบคุมเครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแกะเม็ดข้าวโพด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2558

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

วอลเปเปอร์จากต้นธูปฤาษี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

กลีบทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง สมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์แคปหมูรสบ๊วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

กระทงลอยร้อยปล้อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ชั้นโชว์จากถังกระดาษแข็ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมจัดการคลังสินค้า Slow Movement

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เตียงผู้สูงอายุยามวิกาล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

เซ็นเตอร์ครัชต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS