รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
ค้นข้อมูล! ปี 2563->ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)
57 page(s) 674 record(s)
view detail

ระบบร้านขายหนังสือสาทร บุ๊ค เซ็นเตอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

แอปพลิเคชันเกมรูปแบบความเป็นจริงเสมือนแบบติดตั้ง ร่วมกับอุปกรณ์แสดงผลแบบพกพา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการรู้คิดของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม "เรื่องเล่าของกระถิน"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอาชีวศึกษา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

กล่องปลั๊กอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

สื่อการสอนดิจิตอล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

การสร้าง Application เครื่องคิดเลขเพื่อการคำนวณ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

แอพพลิเคชั่น R-Stamp

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย(BMI)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมรับซื้อน้ำยางพาราในจังหวัดสงขลาด้วยฐานข้อมูล MySql

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ตู้ดูแลสวนถาดอัจฉริยะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบไอโอที

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ชุดควบคุมสวนแบบพอเพียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
view detail

COMMATH

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

MORE DETAILS
57 page(s) 674 record(s)