รายชื่อสิ่งประดิษฐ์

THAI INVENTION : MEMBER PAGE
2559 page(s) 30708 record(s)
view detail

เครื่องกระตุ้นเมล็ดพันธุ์พืช

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องวัดความอุดตันของไส้กรองอากาศรถยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ระบบเร่งการเพาะพันธุ์ปูนา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือตัดและกรีดใบตอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

สิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองทำความสะอาดมูลแมว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตัดก้านกระเทียม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพัดลมระบายอากาศ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนบนผิวน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบแห้งอาหาร และพืชผลทางการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา โดยการนำความร้อนย้อนกลับมาใช้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

หัตถศิลป์เครื่องหนังไทยสู่สากล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

จ้อง..หัตถศิลป์ถิ่นล้านนาจากภูษาและชนเผ่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากไม้ไผ่ขด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
2559 page(s) 30708 record(s)