ระบบสืบค้นและพิมพ์ใบเกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

เงื่อนไขในการสืบค้น
  • ระบบนี้ให้สามารถสืบค้นและพิมพ์ใบเกียรติบัตรในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2661 เป็นต้นไป

ผลการค้น


ค้นด้วยหมายเลขใบเกียรติบัตร


ครูที่ปรึกษา


นักเรียน


กรรมการ