ระบบสืบค้นและพิมพ์ใบเกียรติบัตร สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

เงื่อนไขในการสืบค้น
  • ระบบนี้ให้สามารถสืบค้นและพิมพ์ใบเกียรติบัตรในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
  • ระบบจะไม่แสดงใบเกียรติบัตรในระหว่างที่มีการประกวด ท่านสามารถพิมพ์ได้ในวันหลังจากการประกวดสิ้นสุดลง **
  • กรณีที่ระบบแสดงรายการสิ่งประดิษฐ์ แต่ไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ติดต่อผู้ประสานงานการประกวดแข่งขันแต่ละระดับ

ผลการค้น


ค้นด้วยหมายเลขใบเกียรติบัตร


ครูที่ปรึกษา


นักเรียน


กรรมการ


ใบเกียรติบัตรสถานศึกษา