3736 page(s) 44832 record(s)
view detail

พัดลมเป่ามือพลังงานแสงอาทิตย์ป้องกันโควิด 19

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างรากผักชี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น pm2.5 บริเวณอาคารและที่พักอาศัยผ่านระบบแอพพลิเคชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

เสื้อจากผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยงัดตะปู

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

แชมพูและครีมนวดใบหมี่อัญชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าผ้าทอพิมพ์ลาย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดยืดตรงเส้นจากขวดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

ระบบแจ้งเตือนการสวมหน้ากากอนามัย และวัดอุณหภูมิ ด้วย K210 AI

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

MORE DETAILS
view detail

อ่างล้างมืออัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟจากผ้าบาติกซ้อนสี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

MORE DETAILS
3736 page(s) 44832 record(s)