4329 page(s) 51941 record(s)
view detail

ข้าวยำคำครบคุณค่า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

MORE DETAILS
view detail

กล่องควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วยวิกฤติโรคติดต่อร้ายแรงด้วยแสงยูวี-ซี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

จังหวัดพิจิตร

MORE DETAILS
view detail

สมหวังสะท้านฟ้า(Crispy snacks Water chestnut)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ(ไก่ฟรีแลนด์)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

MORE DETAILS
view detail

ชุดโต๊ะทำงานจากวัสดุเหลือใช้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

MORE DETAILS
view detail

Mini Smart Farms

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง

MORE DETAILS
view detail

อะตาลปัตรทีเย อะปัดติเถเถนา ลอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครนายก

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประดับอเนกประสงค์จากเศษผ้าท้องถิ่น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยลากถังแก๊ส LPG

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

ฟ้องด้วยภาพ (Take a Photo)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดักแมลงศตรูพืชพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
4329 page(s) 51941 record(s)