view detail

ขอขีดไม้เที่ยงตรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าอุ่นอุปกรณ์คลายปวดกล้ามเนื่อเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องจักตอกแบบพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เตาเผาถ่านและผลิตน้ำส้มควันไม้แบบเคลื่อนที่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ดูดได้ดูดดี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

ดูดได้ ดูดดี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

กระถางเพาะชำต้นกล้าจากต้นธูปฤษี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

กระถางเพาะต้นกล้าจากต้นธูปฤษี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่อยใบไม้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเป่าเท้าดับกลิ่นด้วยสมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS
view detail

หวดหุงข้าวเหนียวที่ใช้สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2555

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

MORE DETAILS