view detail

ชุดปั๊มน้ำบ่อปลาพลังงานสอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ป้ายสัญญาณไฟฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

แผงเก็บประแจแม่เหล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

แผงความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

มือจับบล็อกคอนกรีตขนาดพกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ล้อวัดระยะทางดิจิตอล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

สวนถาดก๊อกน้ำลอย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ลอมิ & boutique

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ตรวจหาโครงคร่าวเหล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์กำจัดวัชพืชในร่องนาข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

สิ่งประดิษฐ์ Green bicycle Logistics

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS