2073 page(s) 24866 record(s)
view detail

อุปกรณ์ช่วยจับยึดแผ่นไม้ปูพื้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

ที่นวดภาคสนามติดแอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์มะละกอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ช่วยเดินอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

Smart Farm

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแจ้งค่าไฟฟ้าอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเกี่ยวข้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

ชาส่องฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

ไข่ยอ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เตียงผู้ป่วยช่วยยืน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(แบบลอยบนผิวน้ำ)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตรวจสอบขั้วเต้ารับไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
2073 page(s) 24866 record(s)