2073 page(s) 24868 record(s)
view detail

คีย์บอร์ดพลังงานแสง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทูอินวัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

ผงลาบเกษตรยโสธร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์พิเศษถอดหม้อน้ำ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติแบบ4หัวจ่าย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องม้วนผ้าต่วน 2 หน้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

MORE DETAILS
view detail

The Instant Bau Loy Flour

ประเภท การประกวดการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2560

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

ลีลามัจฉาวารี

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

The Exquisite Artificial Flowers

ประเภท การประกวดการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์รดน้ำอัตโนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

รถบรรทุกขนาดเล็ก (Mini Truck)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
view detail

กระปุกออมสินนับเหรียญ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

จังหวัดชัยภูมิ

MORE DETAILS
2073 page(s) 24868 record(s)