1598 page(s) 19168 record(s)
view detail

Dehydrated Lukchok

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

จังหวัดพังงา

MORE DETAILS
view detail

เว็บไซต์แนะนำอาคารสถานที่เสมือนจริง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดำนาชัยบุรีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ปักดำนาบางแก้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

เครื่องบอกระดับน้ำด้วยเสียงพูดผ่านวิทยุสื่อสาร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ผ่ามะนาว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดำนาขนาดเล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

MORE DETAILS
view detail

Car Care Online

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดำนาเพื่อสุขภาพ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเฝ้าระวังอัคคีภัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพสอง

จังหวัดแพร่

MORE DETAILS
1598 page(s) 19168 record(s)