view detail

เครื่องย่างจับหลักกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

ปลั๊กและPower bank สาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

กระติกน้ำร้อนประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากสาหร่ายผมนาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

คันธารราฐโคมไฟจากหญ้าแฝก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

แผงกั้นเศษวัสดุจากการตัดหญ้าเกาะกลางถนน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2557

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

Mini screening rice Machine

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรม HorPark 2015

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง Fix-It 2015

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS
view detail

ปักษาสวรรค์งานแกะสลัก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2557

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

MORE DETAILS