3719 page(s) 44623 record(s)
view detail

มุทิตา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

MORE DETAILS
view detail

กระเป๋าผ้าปักลายชาติพันธ์ุเมืองเหน่อ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

ลูกชิ้นหมูกล้วยน้ำว้าอินทรีย์เสริมจิงจูฉ่าย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

นาคประสิทธิ์

จังหวัดนครปฐม

MORE DETAILS
view detail

ฟักแซ่บ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

มอสซาเรลล่าชีสโปรไบโอติก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เห็ดร้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เตาอบข้าวหลามอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

MORE DETAILS
view detail

ฟิลเตอร์คอยล์ร้อนแอร์ประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตำแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

MORE DETAILS
view detail

อูปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

MORE DETAILS
3719 page(s) 44623 record(s)