3108 page(s) 37295 record(s)
view detail

การพัฒนาลวดลายฝาชีสานมือสู่การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ข้าวมีสีแผ่นทอดกรอบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

มาการองข้าวพองทับทิมสยามไส้แยมกระเจี๊ยบเสริมวุ้นสาหร่ายผมนาง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ข้าวพองปรุงรส (Rice Crispy Treats)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

ละแซพร้อมน้ำยากึ่งสำเร็จรูป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

จังหวัดชุมพร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หม้อต้มน้ำร้อนความจุ 20 ลิคร ระบบแบ่งน้ำให้ความร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวลโดยการพาความร้อนแบบบังคับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 1, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดหัวเมล็ดเหรียง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทำขนมลอดช่อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

จังหวัดพัทลุง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
3108 page(s) 37295 record(s)