view detail

คาน์เตอร์ต้อนรับปรับเป็นเรือได้

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

จักรยานสุขภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ยกรถยนต์แบบประหยัด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ยกรถยนต์แบบใช้มอเตอร์ขับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

Any angle clamp lock

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

at home application

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือตรวจสอบความสุกของผลในทะลายปาล์ม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมตั้ง วันที่/เวลา ปิด-เปิด อุปกรณ์ ๘ ช่องอุปกรณ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ปรับขนาดและขัดเงาเส้นใยตาลโตนด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

ชุดโประแกรมควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS
view detail

Easy Door Fit

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2557

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

MORE DETAILS