3720 page(s) 44629 record(s)
view detail

เห็ดร้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

เครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์แนวตั้ง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

ฟิลเตอร์คอยล์ร้อนแอร์ประหยัดพลังงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

จังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตำแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

อูปกรณ์รดน้ำต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบ IOT

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

จังหวัดสระบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอบแห้งปลาด้วยระบบการกระจายความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อนและลมร้อน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องทดสอบขั้วหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์กึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดแจ้งเตือนผู้ป่วยระยะไกล

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานสับปะรดโรงงาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โคมไฟหัตถลีลา พัฒนาผ้าไทย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์นาฬิกา "ศรีคราม" Sri Khram Antique Clock Products.

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
3720 page(s) 44629 record(s)