3720 page(s) 44629 record(s)
view detail

รถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์พันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศ อันดับ 3

MORE DETAILS
view detail

เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องย่างข้าวเหนียวสามเหลี่ยม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมเกมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับเทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง "น้องจุกผจญภัย"

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนภัยระดับน้ำขังบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

MORE DETAILS
view detail

ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องดูดขนนกด้วยระบบสูญญากาศ (Feather extractor with a vacuum system)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

จังหวัดสตูล

ชนะเลิศ

MORE DETAILS
view detail

The Multipurpose Shoes Bag on Speed Boat

ประเภท การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

รองชนะเลิศ อันดับ 2

MORE DETAILS
view detail

Walking Assist

ประเภท การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Kolae Boat Pattern and Ko Yo Textile Designed Picture Frame

ประเภท การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

การผญจภัยคณิตศาสตร์ Adventure Math

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
3720 page(s) 44629 record(s)