3720 page(s) 44629 record(s)
view detail

เครื่องดื่มไฮโปรตีนออแกนิคสกัดจาก Sago grub

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Twin Dragon

ประเภท การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดเตือนภัยและป้องกันความสะอาดของอากาศจากโรงงานเพื่อชุมชน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

Fig and Cereal Bar

ประเภท การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

The Development of Paper Mulberry Hydro gel Facial Mask

ประเภท การประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องเตือนน้ำหลาก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ชุดเตือนภัยและป้องกันด้วยระบบ IOT สำหรับครัวเรือนในชุมชน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

สเปรย์หญ้าหวานสกัดป้องกันมดและยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพลอง

จังหวัดแพร่

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แผ่นแปะกันยุง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

แผ่นเจลมาสก์หน้าปอสา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จังหวัดลำปาง

ชนะเลิศ, รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

ไม้ค้ำยันปรับระดับ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

จังหวัดตาก

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
3720 page(s) 44629 record(s)