3108 page(s) 37295 record(s)
view detail

Roi-et icec Smarthome

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2561

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

รถเข็นพยุงผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าพัดลมระบายอากาศในโรงเรือนระบบปิด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารครัวเรือนแบบกึ่งอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

MORE DETAILS
view detail

The Development of Tom Som Seasoning Powder (Som Siao flavored)

ประเภท องค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบควบคุมการปลูกพืชอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT) ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัล Honor Awards

MORE DETAILS
view detail

ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์การดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนัง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และตรวจสอบด้วยQR-Code

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

หัตถภิรมย์บัวอุบลชาติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

มิกซ์เวจจี้ชีท ผักรวมแผ่นอบกรอบ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
3108 page(s) 37295 record(s)