รายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด ปรุะจำปี 2561
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
แสดงในรูปแบบปฏิทิน
ลำดับ จังหวัด ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่ วันสุดท้ายของการส่งผลงาน ระดับ อศจ.
1. กระบี่ นายนิกร วรภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0814777906 vorapuk_ni@hotmail.com 19 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม18 ธ.ค. 2561 23:59:00
2. กรุงเทพมหานคร นางสองเมือง กุดั่น วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0831983958 songmuang1971@gmail.com 4 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี30 พ.ย. 2561 23:59:00
3. กาญจนบุรี นายวิรัช วิริยาลัย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0818585188 wi_wirach@hotmail.com 12 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี13 ธ.ค. 2561 00:00:00
4. กาฬสินธุ์ นางสาวกรรณิการ์ โมลาขาว วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0810662923 numambk@gmail.com 7 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง6 ธ.ค. 2561 23:59:00
5. กำแพงเพชร นางพชรพร บูชาบุญ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 0895870685 pacharaponnana@gmail.com 14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร12 พ.ย. 2561 16:00:00
6. ขอนแก่น นายภัทระ ขันดงแก้ว วิทยาลัยการอาชีพพล 0986124359 kanpattara@gmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพพล6 ธ.ค. 2561 00:00:00
7. จันทบุรี นายวิเชียร ถมจอหอ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0831219952 chen2517@gmail.com 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี16 พ.ย. 2561 16:30:00
8. ฉะเชิงเทรา นายเอกนริน พลาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0863520763 parashewa@gmail.com 21 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา17 พ.ย. 2561 17:00:00
9. ชลบุรี นายชูสกุล พรหมมาศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 0835969657 chusgul@hotmail.com 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ18 พ.ย. 2561 20:00:00
10. ชัยนาท นายสมเกียรติ นุชพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 0918391955 somkiatnuc@hotmail.com 11 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท10 ธ.ค. 2561 23:59:00
11. ชัยภูมิ นายประทีป อนิลบล วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 0839370561 teepanil@hotmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ5 ธ.ค. 2561 23:59:00
12. ชุมพร นายจิรพงษ์ โลพิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 0816938242 Lopit.j@hotmail.com 18 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร18 ธ.ค. 2561 00:00:00
13. เชียงราย นายธนิศร์ ธนิศร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0813665892 thanit6140@gmail.com 1 พ.ย. 2561 - 2 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย1 พ.ย. 2561 00:00:00
14. เชียงใหม่ นายมงคล ธุระ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0819615016 mongkol_thura@yahoo.com 1 พ.ย. 2561 - 2 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี30 ต.ค. 2561 23:59:00
15. ตรัง นายเสนอ ขุนพระบาท วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0817679058 sanerkun@gmail.com 19 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง19 ธ.ค. 2561 00:00:00
16. ตราด นายสิริสมัย เย็มรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0852883579 sirisamai.y@gmail.com 28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด27 พ.ย. 2561 22:00:00
17. ตาก นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ วิทยาลัยเทคนิคตาก 0805132244 natthaphong.new@gmail.com 13 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก13 พ.ย. 2561 00:00:00
18. นครนายก นายศักดิ์วิชิต มั่นคง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0867586180 mankong6180@gmail.com 28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก28 พ.ย. 2561 00:00:00
19. นครปฐม นายณัฐดนัย คงเพชรศักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 0897056638 n.kongpetsak@gmail.com 3 ธ.ค. 2561 - 6 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม29 พ.ย. 2561 23:59:00
20. นครพนม นายชัชวาล ลุนพุฒ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0804143978 Chutchawalee@gmail.com 14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง14 ธ.ค. 2561 09:00:00
21. นครราชสีมา นางสาวปวีณา ศรีเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0630506808 wiizky2950@gmail.com 3 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี2 ธ.ค. 2561 23:59:00
22. นครศรีธรรมราช นายเอกชัย คุ้มภัยรันต์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 0936416652 ake.nkpc@gmail.com 19 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช18 ธ.ค. 2561 17:00:00
23. นครสวรรค์ นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0882888421 tithipun_org@hotmail.com 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์9 พ.ย. 2561 16:30:00
24. นนทบุรี นายจุฑานนท์ แสนจำหน่าย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 08741626726 jutanon6726@gmail.com 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี20 พ.ย. 2561 12:00:00
25. นราธิวาส นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0812776333 temdoung25@gmail.com 28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหโก-ลก27 พ.ย. 2561 16:30:00
26. น่าน ว่าที่ร.ต.สุวิชัย เสาวภา วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0895574895 suvichai_sao@hotmail.com 13 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน13 พ.ย. 2561 12:00:00
27. บึงกาฬ นายพีระพันธ์ รัตนมาลี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0847879480 ammab@hotmail.co.th 22 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ22 พ.ย. 2561 23:59:00
28. บุรีรัมย์ นายอภินันท์ วิลาศ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0877500049 apinan2553@gmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง5 ธ.ค. 2561 23:59:00
29. ปทุมธานี นายธีรภัทร รียะซัน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0842356903 teeraput060332@gmail.com 27 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี27 พ.ย. 2561 00:00:00
30. ประจวบคีรีขันธ์ นายพัฒนพล เผ่าสำราญ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 0925479095 shoyok2547@hotmail.com 30 พ.ย. 2561 - 1 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี30 พ.ย. 2561 09:30:00
31. ปราจีนบุรี นายกมล เรียงไธสง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0895859388 kamolnoi1@hotmail.com 20 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน19 พ.ย. 2561 20:00:00
32. ปัตตานี นางประกายแก้ว ศุภอักษร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0994299398 Prakai_12@hotmail.com 18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี16 ธ.ค. 2561 16:30:00
33. ปัตตานี นายเรวัฒน์ เอี่ยมจินตนากิจ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 0992359295 drrewatt@windowslive.com 18 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี16 ธ.ค. 2561 16:30:00
34. พระนครศรีอยุธยา นายธำรงค์ สว่างเดือน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 0819274580 Thumrong_atc@hotmail.com 12 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา4 ธ.ค. 2561 15:00:00
35. พะเยา นายประโยชน์ พูนกล้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0617980447 prayort@gmail.com 6 พ.ย. 2561 - 6 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา6 พ.ย. 2561 00:00:00
36. พังงา นายสมศักดิ์ ไชยโสต วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0614951541 S_teep@hotmail.com 18 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา18 ธ.ค. 2561 00:00:00
37. พัทลุง นายเอกราช ราชราวี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0894676395 wewre980@gmail.com 17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง17 ธ.ค. 2561 16:30:00
38. พิจิตร นายสมศักดิ์ หมอแสง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0867370697 smorsaeng@gmail.com 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร15 พ.ย. 2561 12:00:00
39. พิษณุโลก นายชาติชาย หุนตระกูล วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0816756722 chathun2012@hotmail.co.th 13 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว13 พ.ย. 2561 00:00:00
40. เพชรบุรี นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 0977135904 Oranut@pbpvc.ac.th 12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี12 ธ.ค. 2561 00:00:00
41. เพชรบูรณ์ นายพันธ์ศักดิ์ คำโสม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0815335493 Punsak55@gmail.com 7 พ.ย. 2561 - 7 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์7 พ.ย. 2561 00:00:00
42. แพร่ นายปริยะ ดอกแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0956768397 ko0043@hotmail.com 14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่13 พ.ย. 2561 00:00:00
43. ภูเก็ต นางสาวกชกร บุษราภรณ์ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0875787777 ooy.k96@gmail.com 27 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคถลาง26 พ.ย. 2561 23:59:00
44. มหาสารคาม นายสุรเดช กลิ่นพยอม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0847897017 it50109@gmail.com 12 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม11 ธ.ค. 2561 23:59:00
45. มุกดาหาร นายปัญญา มุ่งดี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0885838812 plan_top@hotmail.com 7 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย6 ธ.ค. 2561 23:59:00
46. แม่ฮ่องสอน นายชัยสิทธิ์ สง่างาม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0861835071 sangangarm.m@hotmail.com 29 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน29 ต.ค. 2561 00:00:00
47. ยโสธร นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0819426804 it0802@hotmail.com 24 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร17 ธ.ค. 2561 16:30:00
48. ยะลา นางสาวธิดายะห์ มะดะ วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0892167177 home-6@hotmail.com 17 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา16 ธ.ค. 2561 00:00:00
49. ร้อยเอ็ด นายปรีชา หงส์ผาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0877245433 cha.hong2519@gmail.com 7 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด6 ธ.ค. 2561 23:59:00
50. ระนอง นายพิเชษฐ์ พรหมศรียา วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 0936838175 yuparad_19@hotmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 6 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี5 ธ.ค. 2561 23:59:00
51. ระนอง นายธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 0818982010 thawatchai2007@gmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 6 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี5 ธ.ค. 2561 23:59:00
52. ระยอง นางสาวณิชา ชื่นฤดี วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0917363715 fangnicha2536@gmail.com 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง19 พ.ย. 2561 15:00:00
53. ราชบุรี นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 0818043212 thanasak.rtc2561@gmail.com 27 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี27 พ.ย. 2561 12:00:00
54. ลพบุรี นายประภาส พุ่มพวง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0812535028 pr_abhas@hotmail.com 12 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี12 ธ.ค. 2561 12:00:00
55. ลำปาง ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง14 พ.ย. 2561 20:00:00
56. ลำพูน นางสาวสิตามัน เสนสัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0914870368 Mojojoe9463@gmail.com 25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน26 ต.ค. 2561 12:00:00
57. เลย นายกุล อักษรนู วิทยาลัยเทคนิคเลย 0812600078 mr..kool0078@gmail.com 24 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย26 พ.ย. 2561 00:13:00
58. ศรีสะเกษ นายสำราญ สีป่วน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0895856539 sumran.sipuan2506@gmail.com 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ12 ธ.ค. 2561 23:59:00
59. สกลนคร ดร.ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0951639635 n_pratumchart@hotmail.com 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน10 พ.ย. 2562 23:59:00
60. สงขลา นายธฤต สารกิตินภากุล วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0825569152 trawut999@gmail.com 29 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี28 พ.ย. 2561 18:00:00
61. สตูล นายสราวุธ เย็นเอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 0858930687 yeneng0687@gmail.com 19 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล21 ธ.ค. 2561 00:00:00
62. สมุทรปราการ นางสาวอภิกัญ เลิศวาสนา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0805931558 a-pikan@hotmail.com 29 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ26 พ.ย. 2561 00:00:00
63. สมุทรสงคราม นายอินทนิล ดาวดวงน้อย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 0878596067 intanin_dawduangnoi@hotmail.com 28 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม28 พ.ย. 2561 15:00:00
64. สมุทรสาคร นายพิสิฐพงศ์ สีดาว วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 089-9115723 phisit.skn@gmail.com 28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาเขตบ้านบ่อ28 พ.ย. 2561 12:00:00
65. สระแก้ว นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0924470600 wann.maliwan@gmail.com 27 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว22 พ.ย. 2561 18:00:00
66. สระบุรี นายวิโรจน์ อยู่เล่ห์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 0972513555 wiroj7j@gmail.com 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี12 ธ.ค. 2561 23:59:00
67. สิงห์บุรี นายปรารถนา ราชสุภา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 0814348749 r_pratana@hotmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี6 ธ.ค. 2561 08:00:00
68. สุโขทัย นางชัชฎาพร อ่อนกล วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0856518499 chanika_123@hotmail.com 13 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย14 พ.ย. 2561 17:00:00
69. สุพรรณบุรี นายณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 0846349993 ATV-AO@hotmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี4 ธ.ค. 2561 23:59:00
70. สุราษฎร์ธานี นายณรงค์ หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0862811722 narong13653@hotmail.com 29 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี28 พ.ย. 2561 18:00:00
71. สุรินทร์ นายกฤษนเดช ราษีทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0969191561 kritsanara@gmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์5 ธ.ค. 2561 23:59:00
72. หนองคาย นายรุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0814717892 phenkulkit@gmail.com 21 พ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย20 พ.ย. 2561 23:59:00
73. หนองบัวลำภู นายธวัชชัย สุวรรณศรี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0819744042 thawattuy40@gmail.com 13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง13 ธ.ค. 2561 23:59:00
74. อ่างทอง นายเทิดพร รัตน์อมรชัย วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 0851767010 terdporn@attc.ac.th 12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง11 ธ.ค. 2561 23:59:00
75. อำนาจเจริญ นายสุรำภะ สุรำไพ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 0892863655 surumpa@outlook.com 20 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ19 พ.ย. 2561 16:30:00
76. อุดรธานี นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0895693060 wichit_8040@hotmail.com 19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภาวปี28 พ.ย. 2561 01:00:00
77. อุตรดิตถ์ นายมารุต สังข์อุไร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0958394879 marut242422@gmail.com 13 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์14 พ.ย. 2561 00:00:00
78. อุทัยธานี นางสาวอาภา เทพรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0932592515 arphateap@gmail.com 14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี14 พ.ย. 2561 00:00:00
79. อุบลราชธานี นายไวพจน์ ศรีธัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0876511057 waipot1123we@gmail.com 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี11 ธ.ค. 2561 23:59:00