รายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด ปรุะจำปี 2560
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
แสดงในรูปแบบปฏิทิน
ลำดับ จังหวัด ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่
1. กระบี่ นายนิกร วรภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0814777906 vorapuk_ni@hotmail.com 26 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
2. กรุงเทพมหานคร นางสองเมือง กุดั่น วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0831983958 song.re.mtc@gmail.com 15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
3. กาญจนบุรี นายวิรัช วิริยาลัย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0818585188 wi_wirach@hotmail.com 21 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4. กาฬสินธุ์ นายธีรพงษ์ พิมเคณา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0923234143 Pimkena@gmail.com 21 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
5. กำแพงเพชร นายวิจิตร พิรารัมย์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 0862097726 piraram@hotmail.com 17 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
6. ขอนแก่น นายสุนทร จันทะสี วิทยาลัยการอาชีพพล 0871301455 sunthornchantrasee@gmail.com 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพพล
7. จันทบุรี นายวิเชียร ถมจอหอ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0831219952 chen2517@gmail.com 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
8. ฉะเชิงเทรา นายเอกนริน พลาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0863520763 parashewa@gmail.com 21 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
9. ชลบุรี นายภิญโญ ขำประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0814358410 chontech@hotmail.com 22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
10. ชัยนาท นางณิชยา รัศมี วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 0922738528 nitchayar@gmail.com 6 ธ.ค. 2560 - 7 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
11. ชัยภูมิ นายประทีป อนิลบล วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 0839370561 teepanil@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
12. ชุมพร นางภาวินี เดชโชติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 0816938242 sugarta27@gmail.com 20 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
13. เชียงราย นายทวีผล แปงณีวงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0817834959 PANGNEEWONG@GMAIL.COM 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
14. เชียงใหม่ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0835655595 Panyachart@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
15. ตรัง นายเสนอ ขุนพระบาท วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0817679058 sanerkun@gmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพตรัง
16. ตราด นายสิริสมัย เย็มรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0852883579 sirisamai.y@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคตราด
17. ตาก นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ วิทยาลัยเทคนิคตาก 0640088333 natthaphong.new@gmail.com 17 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคตาก
18. นครนายก นายศักดิ์วิชิต มั่นคง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0867586180 mankong6180@Gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
19. นครปฐม น.ส.ภัทราภรณ์ ปอโนนสูง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 0961519593 am.pornonsung@gmail.com 27 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
20. นครพนม นายวรภพ โพนคำหล วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0885097835 worapop_bom@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
21. นครราชสีมา นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0641195179 sangkul_pook@hotmail.com 30 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
22. นครศรีธรรมราช นายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0897981520 pyuk1981@gmail.com 21 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
23. นครสวรรค์ นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0882888421 tithipun_org@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
24. นนทบุรี นายจุฑานนท์ แสนจำหน่าย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0841626726 jutanon6726@gmail.com 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
25. นราธิวาส นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0812776333 temdoung25@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
26. น่าน นายอุทัย สุมามาลย์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0817061932 S-U-THAI@hotmail.com 10 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคน่าน
27. บึงกาฬ นายอรุณ เลิศอุดมโชค วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0807507109 aroon_it_77@hotmail.com 9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
28. บุรีรัมย์ นายวิโรจณ์ ทองเรือง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0885828596 thongruang@hotmail.com 30 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
29. ปทุมธานี นายอโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 0830777964 teekasawat@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
30. ประจวบคีรีขันธ์ นายอดิศักดิ์ ภู่ระย้า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 0898940339 Adisak_phuraya@hotmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
31. ปราจีนบุรี นางสาวนิภาพร มีชำนาญ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0824696841 nipapron51@hotmail.com 22 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
32. ปัตตานี นางประกายแก้ว ศุภอักษร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0994299398 Prakai_12@hotmail.com 19 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
33. พระนครศรีอยุธยา นายธงชัย สายแวว วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 0818527879 thongchais11@gmail.com 6 ธ.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
34. พะเยา นายประโยชน์ พูนกล้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0879702312 prayort@gmail.com 8 พ.ย. 2560 - 8 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
35. พังงา นางสาววิภาวดี เอี๋ยวประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0633959628 tanitjaidee@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคพังงา
36. พัทลุง นายประเสรริฐ ชูมี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0883985803 prasert221@gmail.com 12 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
37. พิจิตร นายสมศักดิ์ หมอแสง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0867370697 smorsaeng@gmail.com 7 ธ.ค. 2560 - 7 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
38. พิษณุโลก นายชาติชาย หุนตระกูล วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0816756722 chathun2012@hotmail.co.th 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
39. เพชรบุรี นายอรุณ หวังอารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 0819580077 Sodsai51@gmail.com 13 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
40. เพชรบูรณ์ นายพันธ์ศักดิ์ คำโสม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0815335493 Punsak55@gmail.com 28 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
41. แพร่ นายปริยะ ดอกแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0956768397 ko0043@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคแพร่
42. ภูเก็ต น.ส.กชกร บุษราภรณ์ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0831748444 ooy.k96@gmail.com 20 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคถลาง
43. มหาสารคาม นายถวัลย์ ประชาชัย วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 0862225533 tttk1207@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
44. มุกดาหาร นายธิติชนม์ สุมา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0847920419 titichon8089@gmail.com 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพนวมินฯ
45. แม่ฮ่องสอน นายชัยสิทธิ์ สง่างาม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0861835071 sangangarm.m@hotmail.com 21 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
46. ยโสธร นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0819426804 it0802@hotmail.com 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
47. ยะลา นางสาวธิดายยะห์ มะดะ วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0892167177 home-6@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
48. ร้อยเอ็ด นายปรีชา หงษ์ผาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0877245433 Cha.hong2519@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
49. ระนอง นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช วิทยาลัยเทคนิคระนอง 0818930405 Jitti37@gmail.com 1 ธ.ค. 2560 - 1 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคระนอง
50. ระยอง นางสาวทิพรัตน์ ขุนรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0875877816 Khwanburi@gmail.com 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
51. ราชบุรี นายธนาศักดิ์ กู้สุจริต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 0818043212 thanasak2007@gmail.com 6 ธ.ค. 2560 - 7 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
52. ลพบุรี นางธัญพร พุ่มพวง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0844245439 j.jeabjeab@hotmail.com 22 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
53. ลำปาง ว่าที่ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com 9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
54. ลำพูน นายบุญล้ำ ศักดิ์ภัทรนันท์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0864476881 boonpattara@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
55. เลย นายกุล อักษรนู วิทยาลัยเทคนิคเลย 0812600078 Ford00078@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
56. ศรีสะเกษ นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0854339988 wilailuk_ka@hotmail.com 27 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
57. สกลนคร นายณัฐวุุฒิ ประทุมชาติ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0951639635 n_pratumchart@hotmail.com 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
58. สงขลา นางรวีภา อำพันนิยม วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0911673697 zee_raweepa@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
59. สตูล นายยะโกบ หลงโซะ วิทยาลัยการอาชีพละงู 0887626412 citroenbx@windowslive.com 14 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560วิทยาลัยการอาชีพละงู
60. สมุทรปราการ นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสรุนันท์ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0819135118 kanyaiam@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
61. สมุทรสงคราม นายอินทนิล ดาวดวงน้อย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 0878596067 intanin_dawduangnoi@hotmail.com 27 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
62. สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ขอเหล็ก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 0840861487 kholek_2012@hotmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
63. สระแก้ว นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0876031362 srida09@hotmail.com 8 พ.ย. 2560 - 8 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
64. สระบุรี นายยุทธพล โสวัตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 0875459142 tumyuttapol@hotmail.com 20 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
65. สิงห์บุรี นายปรารถนา ราชสุภา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 0814348749 r_pratana@hotmail.com 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
66. สุโขทัย นางชัชฎาพร อ่อนกล วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0856518499 chanika_123@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
67. สุพรรณบุรี นายอัฐวีร์ ศิริเตชภัทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 0846349993 atv-ao@hotmail.com 7 ธ.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
68. สุราษฎร์ธานี นายณรงค์ หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0862811722 Narong13653@hotmail.com 13 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
69. สุรินทร์ นายวโรตม์ ศรีมงคล วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0885940031 warote95@gmail.com 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
70. หนองคาย นายมนต์ชัย ราชกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0810533658 go0810533658@gmail.com 30 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
71. หนองบัวลำภู นายมนัส เมืองนาง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0611129369 manat9249@gmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
72. อ่างทอง นายชลอศักดิ์ มหาประทุม วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 0891321305 csm.kmit@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
73. อำนาจเจริญ นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 0801756219 mothpu@gmail.com 21 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
74. อุดรธานี นายจีระเดช สิงคลีประภา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0899442639 jrdupt@gmail.com 9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
75. อุตรดิตถ์ นายวีระชัย สมบัติกำไร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0979744707 veeraso@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
76. อุทัยธานี นางสาวอาภา เทพรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0932592515 arphateap@gmail.com 8 พ.ย. 2560 - 8 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
77. อุบลราชธานี นางนฤมล ดวงแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0900474441 naru.monjj@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี