รายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด ปรุะจำปี 2562
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
แสดงในรูปแบบปฏิทิน
ลำดับ จังหวัด ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่ วันสุดท้ายของการส่งผลงาน ระดับ อศจ.
1. กระบี่ นายนิกร วรภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0814777906 Vorapuk_ni@hotmail.com 16 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก12 ธ.ค. 2562 16:30:00
2. กรุงเทพมหานคร นายอาทิตย์ เลิกนอก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 0922518929 gigclubtong@gmail.com 6 พ.ย. 2562 - 6 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ2 พ.ย. 2562 16:30:00
3. กาญจนบุรี นายวิรัช วิริยาลัย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0818585188 wi_wirach@hotmail.com 18 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี14 ธ.ค. 2562 16:30:00
4. กาฬสินธุ์ นางสาวกรรณิการ์ โมลาขาว วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0810662923 numambk@gmail.com 16 พ.ย. 2562 - 16 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี12 พ.ย. 2562 16:30:00
5. กำแพงเพชร นางพชรพร บูชาบุญ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 0895870685 pacharaponnana@gmail.com 20 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร16 พ.ย. 2562 16:30:00
6. ขอนแก่น นายภัทระ ขันดงแก้ว วิทยาลัยการอาชีพพล 0861459940 kanpattara@gmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพพล11 พ.ย. 2562 16:30:00
7. จันทบุรี นายวิเชียร ถมจอหอ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0831219952 chen2517@gmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี10 พ.ย. 2562 16:30:00
8. ฉะเชิงเทรา นายเอกนริน พลาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0863520763 parashewa@gmail.com 13 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง9 พ.ย. 2562 16:30:00
9. ชลบุรี นายชูสกุล พรหมมาศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 0835969657 chusgul@hotmail.com 13 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ6 พ.ย. 2562 16:30:00
10. ชัยนาท นายสมเกียรติ นุชพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 0918391955 somkiatnuc@hotmail.com 17 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม14 ธ.ค. 2562 16:30:00
11. ชัยภูมิ นายฉลอง นพคุณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0955246978 chalongnoppakoon@gmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ10 พ.ย. 2562 16:30:00
12. ชุมพร นายณรงค์ หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 0862811722 narong13653@hotmail.com 17 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร14 ธ.ค. 2562 16:30:00
13. เชียงราย นางสาวกัญญณัช มงคลธนจารุต วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 0910737179 kanyanatmj15@gmail.com 21 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย17 พ.ย. 2562 16:30:00
14. เชียงใหม่ นางสาวกฤษณฤดี หลุยจำวัล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0899526710 mooham@windowslive.com 19 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่15 พ.ย. 2562 16:30:00
15. ตรัง นายเสนอ ขุนพระบาท วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0817679058 sanerkun@gmail.com 17 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง14 ธ.ค. 2562 16:30:00
16. ตราด นายสิริสมัย เย็มรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0852883579 sirisamai.y@gmail.com 7 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562วิทยาลัยสารพัดช่างตราด4 พ.ย. 2562 16:30:00
17. ตาก นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ วิทยาลัยเทคนิคตาก 0805132244 natthaphong.new@gmail.com 15 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก11 พ.ย. 2562 16:30:00
18. นครนายก นายศักดิ์วิชิต มั่นคง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0867586180 mankong6180@gmail.com 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก11 พ.ย. 2562 16:30:00
19. นครปฐม นายนิรวัจ นิลเนตร วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 0819411197 nirawat09@gmail.com 11 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม7 ธ.ค. 2562 16:30:00
20. นครพนม นางสมสมัย คำจันทร์ศรี วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0989695953 danusombpe@yahoo.com 8 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง4 พ.ย. 2562 16:30:00
21. นครราชสีมา นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0651195179 sangkul_pook@hotmail.com 12 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา8 พ.ย. 2562 16:30:00
22. นครศรีธรรมราช นายเอกศักดิ์ สงวนคำ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 0846892788 ekkasak.2520@gmail.com 28 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช25 พ.ย. 2562 16:30:00
23. นครสวรรค์ นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0882888421 tithipun_org@hotmail.com 26 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์22 พ.ย. 2562 16:30:00
24. นนทบุรี นายจุฑานนท์ แสนจำหน่าย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0841626726 jutanon6726@gmail.com 21 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี17 พ.ย. 2562 16:30:00
25. นราธิวาส นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0812776333 temdoung25@gmail.com 27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก23 พ.ย. 2562 16:30:00
26. น่าน นายโสภณ วงศ์เมือง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 0931329672 banmanggacy@gmail.com 13 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน9 พ.ย. 2562 16:30:00
27. บึงกาฬ นายสุรชัย โกมาลย์ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0828433764 surachai_ko@hotmail.com 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ9 พ.ย. 2562 16:30:00
28. บุรีรัมย์ นายอภินันท์ วิลาศ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0877400049 apinan2553@gmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10 พ.ย. 2562 16:30:00
29. ปทุมธานี นายธวัชชัย บ้านแสน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0972386456 thawatptcc@gmail.com 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี9 พ.ย. 2562 16:30:00
30. ประจวบคีรีขันธ์ นายอลงกต ใหม่น้อย วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 0892415889 prarjaan@gmail.com 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี9 ธ.ค. 2562 16:30:00
31. ปราจีนบุรี ดร.กมล เรียงไธสง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0895859388 kamolnoi1@hotmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี12 พ.ย. 2562 16:30:00
32. ปัตตานี นางประกายแก้ว ศุภอักษร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0994299398 Prakai_12@hotmail.com 27 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี23 พ.ย. 2562 16:30:00
33. พระนครศรีอยุธยา นางสาวอลิษา ธีราลาภ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 0878328490 alisa@ayuttech.ac.th 11 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา7 ธ.ค. 2562 16:30:00
34. พะเยา นายประโยชน์ พูนกล้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0617980447 prayort@gmail.com 15 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา11 พ.ย. 2562 16:30:00
35. พังงา นายพงศา กสิบาล วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 0635951536 pongsa16@hotmail.co.th 18 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง14 ธ.ค. 2562 16:30:00
36. พัทลุง นายโอภาส ทองบุญ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0635196261 opart99@gmail.com 18 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง14 ธ.ค. 2562 16:30:00
37. พิจิตร นายสมศักดิ์ หมอแสง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0867370697 smorsaeng@gmail.com 14 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร11 พ.ย. 2562 16:30:00
38. พิษณุโลก นางสาวผุสดี วงษ์ธัญญะ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0949532232 fu.pim32@gmail.com 19 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคสองแคว15 พ.ย. 2562 16:30:00
39. เพชรบุรี นางสาวอรนุช กอสวัสดิ์พัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 0977135904 Oranut@pbpvc.ac.th 17 ธ.ค. 2562 - 19 ธ.ค. 2562วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี14 ธ.ค. 2562 16:30:00
40. เพชรบูรณ์ นายพันธ์ศักดิ์ คำโสม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0815335493 Punsak55@gmail.com 20 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์16 พ.ย. 2562 16:30:00
41. แพร่ นายปริยะ ดอกแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0956768397 ko0043@hotmail.com 14 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่10 พ.ย. 2562 16:30:00
42. ภูเก็ต นายวิทยา เกตุชู วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0819630819 kwintaya@yahoo.com 18 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต14 ธ.ค. 2562 16:30:00
43. มหาสารคาม นายสมศักดิ์ อังกุรวัฒนานุกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 0859246997 somsak19612504@gmail.com 6 พ.ย. 2562 - 7 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม2 พ.ย. 2562 16:30:00
44. มุกดาหาร นายปัญญา มุ่งดี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0885838812 plan_top@hotmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร10 พ.ย. 2562 16:30:00
45. แม่ฮ่องสอน นายดวงจันทร์ วงศ์ษา วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0804097077 doungchan.wongsa@gmail.com 22 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง18 พ.ย. 2562 16:30:00
46. ยโสธร นายอานนท์ แสงเพชร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0897182568 saengphet010@hotmail.com 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา9 พ.ย. 2562 16:30:00
47. ยะลา นายภควัต นิลประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 0972044543 pakawat.p92@gmail.com 27 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคยะลา23 พ.ย. 2562 16:30:00
48. ร้อยเอ็ด นายบรรจง จำพร วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0962859291 banchongjong@outlook.co.th 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด11 พ.ย. 2562 16:30:00
49. ระนอง นางสาววิไลวัลย์ ห่อหุ้ม วิทยาลัยเทคนิคระนอง 0906942666 vivan-hoh@hotmail.com 16 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562วิทยาลัยเทคนิคระนอง12 ธ.ค. 2562 16:30:00
50. ระยอง นายธัญญพัฒน์ กิตติโพธิกลาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0634936654 thunyaput_kit@hotmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง12 พ.ย. 2562 16:30:00
51. ราชบุรี นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 0819415591 anutub@gmail.com 12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี8 ธ.ค. 2562 16:30:00
52. ลพบุรี นายประภาส พุ่มพวง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0812535028 pr_abhas@hotmail.com 18 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี18 ธ.ค. 2562 16:30:00
53. ลำปาง ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com 18 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคลำปาง14 พ.ย. 2562 16:30:00
54. ลำพูน นายวัชระ มหาวรรณ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0896359849 wutcharamahawan@gmail.com 25 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง21 พ.ย. 2562 16:30:00
55. เลย นายกุล อักษรนู วิทยาลัยเทคนิคเลย 0812600078 mr.kool0078@gmail.com 7 พ.ย. 2562 - 7 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง3 พ.ย. 2562 16:30:00
56. ศรีสะเกษ นายสำราญ สีปวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0895856539 sumran.sipuan2506@gmail.com 11 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์7 พ.ย. 2562 16:30:00
57. สกลนคร นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 0918615016 anirut@swicec.ac.th 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน9 พ.ย. 2562 16:30:00
58. สงขลา นางปัทมา นวลศรี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 0815406661 patama_it@hotmail.com 13 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่9 ธ.ค. 2562 16:30:00
59. สตูล นายอภิเดช จันทรศรี วิทยาลัยเทคนิคสตูล 0932369259 apidet_wow@hotmail.com 12 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล8 ธ.ค. 2562 16:30:00
60. สมุทรปราการ นางอภิกัญ เลิศวาสนา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0805931558 a-pikan@hotmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ10 พ.ย. 2562 16:30:00
61. สมุทรสงคราม นายอินทนิล ดาวดวงน้อย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 0878596067 intanin_dawduangnoi@hotmail.com 3 ธ.ค. 2562 - 3 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม29 พ.ย. 2562 16:30:00
62. สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ขอเหล็ก วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 0840861478 kholek_2020@hotmail.com 18 ธ.ค. 2562 - 18 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร16 ธ.ค. 2562 16:30:00
63. สระแก้ว นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0876031362 srida09@hotmail.com 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว8 พ.ย. 2562 16:30:00
64. สระบุรี นายวิโรจน์ อยู่เล่ห์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 0972513555 wiroj7j@gmail.com 12 ธ.ค. 2562 - 13 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี8 ธ.ค. 2562 16:30:00
65. สิงห์บุรี นายปรารถนา ราชสุภา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 0814348749 r_pratana@hotmail.com 11 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี7 ธ.ค. 2562 16:30:00
66. สุโขทัย นางชัชฎาพร อ่อนกล วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0856518499 chanika_123@hotmail.com 14 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย10 พ.ย. 2562 16:30:00
67. สุพรรณบุรี นายณัฐวรรธน์ ศิริเตชภัทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 0846349993 ATV-AO@hotmail.com 19 ธ.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี15 ธ.ค. 2562 16:30:00
68. สุราษฎร์ธานี นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 0898731725 supper_1978@hotmail.com 15 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี11 ธ.ค. 2562 16:30:00
69. สุรินทร์ นายกฤษนเดช ราษีทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0969191561 kritsanara@gmail.com 7 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์3 พ.ย. 2562 16:30:00
70. หนองคาย นายชัชวาล ปุณขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0840318711 cPoonakun@gmail.com 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย10 พ.ย. 2562 12:00:00
71. หนองบัวลำภู นายกัมปนาท บุญคง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0831429008 Kampanat_2514@hotmail.co.th 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู9 พ.ย. 2562 16:30:00
72. อ่างทอง นางสาวจันทนา เสวตงาม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 0814131976 joy772323@gmail.com 3 ธ.ค. 2562 - 3 ธ.ค. 2562วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง29 พ.ย. 2562 16:30:00
73. อำนาจเจริญ นายสุรำภะ สุรำไพ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 0892863655 surumpa@outlook.com 13 พ.ย. 2562 - 13 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ9 พ.ย. 2562 16:30:00
74. อุดรธานี นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0895693060 wichit_8040@hotmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ10 พ.ย. 2562 16:30:00
75. อุตรดิตถ์ นายมารุต สังข์อุไร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0958394879 marut242422@gmail.com 6 พ.ย. 2562 - 7 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์2 พ.ย. 2562 16:30:00
76. อุทัยธานี ว่าที่ร้อยตรีีเกชา อยู่แก้ว วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0848206799 mided58@gmail.com 20 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี16 พ.ย. 2562 16:30:00
77. อุบลราชธานี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 08108764470 pong3525@hotmail.com 14 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี10 พ.ย. 2562 16:30:00