รายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด ปรุะจำปี 2560
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
ข้อมูลวันและสถานที่จัดประกวดฯ ผู้ประสานงานฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค (ภาคกลาง) ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ว่าที่ร้อยโทนิคม เหลี่ยมจุ้ย ผ้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี (ประธานคณะกรรมการบริหารจดัการนวตักรรม และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง) หรือ ผอ.ชูเชิด มจัฉาฉ่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี (ประธานคณะกรรมการบริหารจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาระดับชาติ)
แสดงในรูปแบบปฏิทิน
ลำดับ จังหวัด ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่
1. กระบี่ นายนิกร วรภักดิ์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 0814777906 vorapuk_ni@hotmail.com 30 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
2. กรุงเทพมหานคร นางสองเมือง กุดั่น วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0831983958 song.re.mtc@gmail.com 15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
3. กาฬสินธุ์ นายธีรพงษ์ พิมเคณา วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0923234143 Pimkena@gmail.com 21 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
4. กำแพงเพชร นายวิจิตร พิรารัมย์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 0862097726 piraram@hotmail.com 22 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
5. ขอนแก่น นายสุนทร จันทะสี วิทยาลัยการอาชีพพล 0871301455 sunthornchantrasee@gmail.com 9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพพล
6. จันทบุรี นายสยาม ปั่นธรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 0814293672 siampuntum@gmail.com - -
7. ฉะเชิงเทรา นายเอกนริน พลาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0863520763 parashewa@gmail.com - -
8. ชลบุรี นายภิญโญ ขำประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 0814358410 chontech@hotmail.com - -
9. ชัยภูมิ นายประทีป อนิลบล วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 0839370561 teepanil@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
10. ชุมพร นางภาวินี เดชโชติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 0816938242 sugarta27@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
11. เชียงราย นายทวีผล แปงณีวงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0817834959 PANGNEEWONG@GMAIL.COM 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
12. เชียงใหม่ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0835655595 Panyachart@gmail.com 20 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
13. ตรัง นายเสนอ ขุนพระบาท วิทยาลัยเทคนิคตรัง 0817679058 sanerkun@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพตรัง
14. ตราด นายชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0970288410 chairut1960@gmail.com - -
15. ตาก นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ วิทยาลัยเทคนิคตาก 0805132244 natthaphong.new@gmail.com 17 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคตาก
16. นครนายก นางอินทุกานต์ พิงชัยภูมิ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 0801747575 intukarn_fern@hotmail.com - -
17. นครพนม นายวรภพ โพนคำหล วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0885097835 worapop_bom@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
18. นครราชสีมา นางพัชรนันท์ บุญญโพธิวัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0910195253 Patcharanan2008@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา
19. นครศรีธรรมราช นายพงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 0897981520 pyuk1981@gmail.com 20 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
20. นครสวรรค์ นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 0882888421 tithipun_org@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
21. นนทบุรี นายจุฑานนท์ แสนจำหน่าย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0841626726 jutanon6726@gmail.com 27 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
22. นราธิวาส นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 0812776333 temdoung25@gmail.com 15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
23. น่าน นายอุทัย สุมามาลย์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0817061932 S-U-THAI@hotmail.com 10 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคน่าน
24. บึงกาฬ นายอรุณ เลิศอุดมโชค วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0807507109 aroom_it_77@hotmail.com 24 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
25. บุรีรัมย์ นายวิโรจน์ ทองเรือง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0862366176 thongruang@hotmail.com 30 พ.ย. 2560 - 1 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
26. ปทุมธานี นางอุรำไพ สหนนทรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 0841193497 urampai@hotmail.com - -
27. ปราจีนบุรี นางสาวนิภาพร มีชำนาญ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0824696841 nipapron51@hotmail.com - -
28. ปัตตานี นางประกายแก้ว ศุภอักษร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 0994299398 Prakai_12@hotmail.com 30 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
29. พะเยา นายประโยชน์ พูนกล้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0879702312 prayort@gmail.com 8 พ.ย. 2560 - 8 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
30. พังงา นางสาววิภาวดี เอี๋ยวประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 0633959628 tanitjaidee@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคพังงา
31. พัทลุง นายประเสริฐ ชูมี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 0889385803 prasert221@gmail.com 28 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
32. พิจิตร นายสมศักดิ์ หมอแสง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0867370697 smorsaeng@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
33. พิษณุโลก นายชาติชาย หุนตระกูล วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0816756722 chathun2012@hotmail.co.th 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
34. เพชรบูรณ์ นายพันธ์ศักดิ์ คำโสม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0815335493 Punsak55@gmail.com 21 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
35. แพร่ นายปริยะ ดอกแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0956768397 ko0043@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคแพร่
36. ภูเก็ต น.ส.กชกร บุษราภรณ์ วิทยาลัยเทคนิคถลาง 0831748444 ooy.k96@gmail.com 20 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคถลาง
37. มหาสารคาม นายถวัลย์ ประชาชัย วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 0862225533 tttk1207@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
38. มุกดาหาร นายธิติชนม์ สุมา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0847920419 titichon8089@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพนวมินฯ
39. แม่ฮ่องสอน นายชัยสิทธิ์ สง่างาม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0861835071 sangangarm.m@hotmail.com 31 ต.ค. 2560 - 1 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
40. ยโสธร นางสาวมณฑาวดดดี พูลเกิด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0819426804 it0802@hotmail.com 18 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
41. ยะลา นางสาวธิดายยะห์ มะดะ วิทยาลัยการอาชีพรามัน 0892167177 home-6@hotmail.com 15 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
42. ร้อยเอ็ด นายปรีชา หงษ์ผาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0877245433 Cha.hong2519@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
43. ระนอง นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช วิทยาลัยเทคนิคระนอง 0818930405 Jitti37@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคระนอง
44. ระยอง นางสาวทิพรัตน์ ขุนรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0875877816 Khwanburi@gmail.com 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
45. ลำปาง ว่าที่ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com 9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
46. ลำพูน นายบุญล้ำ ศักดิ์ภัทรนันท์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0864476881 boonpattara@gmail.com 22 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
47. เลย นายกุล อักษรนู วิทยาลัยเทคนิคเลย 0812600078 Ford00078@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
48. ศรีสะเกษ นางวิไลลักษณณ์ ราญสระน้อย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0854339988 wilailuk_ka@hotmail.com 27 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
49. สกลนคร นายณัฐวุุฒิ ประทุมชาติ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0951639635 n_pratumchart@hotmail.com 24 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
50. สงขลา นางรวีภา อำพันนิยม วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0911673697 zee.raweepa@hotmail.com 8 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
51. สตูล นายยะโกบ หลงโซะ วิทยาลัยการอาชีพละงู 0887626412 citroenbx@windowslive.co 14 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560วิทยาลัยการอาชีพละงู
52. สมุทรปราการ นางสาวชลธิชา ประสพดี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0834298474 suwanan_sim@hotmail.com - -
53. สระแก้ว นายอาทิตย์ บุตรสุด วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0918298221 panucci.k2@gmail.com 8 พ.ย. 2560 - 9 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
54. สุโขทัย นางชัชฎาพร อ่อนกล วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0856518499 chanika_123@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
55. สุราษฎร์ธานี นายณรงค์ หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0862811722 Narong13653@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
56. สุรินทร์ นายวโรตม์ ศรีมงคล วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0885940031 Warote@gmail.com 27 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
57. หนองคาย นายมนต์ชัย ราชกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0810533658 go0810533658@gmail.com 30 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
58. หนองบัวลำภู นายมนัส เมืองนาง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0611129369 manat9249@gmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
59. อำนาจเจริญ นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 0801756219 mothpu@gmail.com 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
60. อุดรธานี นายจีระเดช สิงคลีประภา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0899442635 jrdupt@gmail.com 9 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
61. อุตรดิตถ์ นายวีรชัย สมบัติกำไร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0979744707 veeraso@hotmail.com 29 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
62. อุทัยธานี นางสาวอาภา เทพรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0932592515 arphateap@gmail.com 8 พ.ย. 2560 - 8 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
63. อุบลราชธานี นางนฤมล ดวงแสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0900474441 naru.monjj@hotmail.com 16 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี