รายชื่อผู้ประสานงานระดับจังหวัด ปรุะจำปี 2561
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
แสดงในรูปแบบปฏิทิน
ลำดับ จังหวัด ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่ วันสุดท้ายของการส่งผลงาน ระดับ อศจ.
1. กรุงเทพมหานคร นางสองเมือง กุดั่น วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 0831983958 songmuang1971@gmail.com 4 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี30 พ.ย. 2561 00:00:00
2. กาฬสินธุ์ นางสาวกรรณิการ์ โมลาขาว วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0810662923 numanbk@gmail.com 7 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคเขาวง7 ธ.ค. 2561 00:00:00
3. กำแพงเพชร นางพชรพร บูชาบุญ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 0895870685 pacharaponnana@gmail.com 14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร12 พ.ย. 2561 16:00:00
4. ขอนแก่น นายภัทระ ขันดงแก้ว วิทยาลัยการอาชีพพล 0861459940 kanpattara@gmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยการอาชีพพล8 ธ.ค. 2561 00:58:00
5. จันทบุรี นายวิเชียร ถมจอหอ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 0831219952 chen2517@gmail.com 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี16 พ.ย. 2561 16:30:00
6. ฉะเชิงเทรา นายเอกนริน พลาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 0863520763 parashewa@gmail.com 21 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา17 พ.ย. 2561 17:00:00
7. ชลบุรี นายชูสกุล พรหมมาศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 0835969657 chusgul@hotmail.com 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ15 พ.ย. 2561 17:00:00
8. ชัยภูมิ นายประทีป อนิลบล วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 0839370561 teepanil@hotmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 8 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ9 ธ.ค. 2561 00:00:00
9. เชียงใหม่ นายมงคล ธุระ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0819615016 mongkol_thura@yahoo.com 1 พ.ย. 2561 - 2 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคสารภี30 ต.ค. 2561 23:59:00
10. ตราด นายสิริสมัย เย็มรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคตราด 0852883579 sirisamai.y@gmail.com 28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561วิทยาลัยสารพัดช่างตราด27 พ.ย. 2561 22:00:00
11. ตาก นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ วิทยาลัยเทคนิคตาก 0805132244 natthaphong.new@gmail.com 13 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคตาก13 พ.ย. 2561 00:00:00
12. นครนายก นายศักดิ์วิชิต มั่นคง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 0867586180 mankong6180@gmail.com 28 พ.ย. 2561 - 28 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคนครนายก27 พ.ย. 2561 00:00:00
13. นครพนม นายชัชวาล สุนพุฒ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0804143978 Chutchawalee@gmail.com - - -
14. นครราชสีมา นางสาวปวีณา ศรีเพ็ชร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0630506808 wiizky2950@gmail.com 3 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี4 ธ.ค. 2561 00:00:00
15. นครสวรรค์ นายฐิติพันธุ์ ปิ่นมาศ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 0882888421 tithipun_org@hotmail.com 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์9 พ.ย. 2561 16:30:00
16. นนทบุรี นายจุฑานนท์ แสนจำหน่าย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 08741626726 jutanon6726@gmail.com 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี20 พ.ย. 2561 00:00:00
17. น่าน ว่าที่ร.ต.สุวิชัย เสาวภา วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0895574895 suvichai_sao@hotmail.com 13 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคน่าน13 พ.ย. 2561 12:00:00
18. บึงกาฬ นายพีระพันธ์ รัตนมาลี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0847879480 ammab@hotmail.com 22 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ22 พ.ย. 2561 00:18:00
19. บุรีรัมย์ นายอภินันท์ วิลาศ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 0877500049 apinan2553@gmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง8 ธ.ค. 2561 09:29:00
20. ปทุมธานี นายธีภัทร รียะซัน วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 0842356903 teewaput060332@gmail.com 27 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี27 พ.ย. 2561 00:00:00
21. ปราจีนบุรี นายกมล เรียงไธสง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 0895859388 kamolnoi1@hotmail.com 20 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน19 พ.ย. 2561 20:00:00
22. พะเยา นายประโยชน์ พูนกล้า วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0617980447 prayort@gmail.com 6 พ.ย. 2561 - 6 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคพะเยา6 พ.ย. 2561 00:00:00
23. พิจิตร นายสมศักดิ์ หมอแสง วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0867370697 smorsaeng@gmail.com 15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร15 พ.ย. 2561 12:00:00
24. พิษณุโลก นายชาติชาย หุนตระกูล วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 0816756722 chathun2012@hotmail.co.th 13 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคสองแคว13 พ.ย. 2561 00:00:00
25. เพชรบูรณ์ นายพันธ์ศักดิ์ คำโสม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0815335493 Punsak55@gmail.com 7 พ.ย. 2561 - 7 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์7 พ.ย. 2561 00:00:00
26. แพร่ นายปริยะ ดอกแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0956768397 ko0043@hotmail.com 14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่13 พ.ย. 2561 00:00:00
27. มหาสารคาม นายสุรเดช กลิ่นพยอม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 0847897017 it50109@gmail.com 11 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม15 ธ.ค. 2561 00:00:00
28. มุกดาหาร นายปัญญา มุ่งดี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 0885838812 plan_top@hotmail.com 7 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย13 ธ.ค. 2561 00:40:00
29. แม่ฮ่องสอน นายชัยสิทธิ์ สง่างาม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0861835071 sangangarm.m@hotmail.com 29 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน29 ต.ค. 2561 00:00:00
30. ยโสธร นางสาวมณฑาวดี พูลเกิด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0819426804 it0802@hotmail.com 21 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคยโสธร21 พ.ย. 2561 00:00:00
31. ร้อยเอ็ด นายปรีชา หงส์ผาแก้ว วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0877245433 cha.hong2519@gmail.com 7 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด8 ธ.ค. 2561 00:27:00
32. ระยอง นางสาวณิชา ชื่นฤดี วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0917363715 fangnicha2536@gmail.com 20 พ.ย. 2561 - 21 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคระยอง18 พ.ย. 2561 20:00:00
33. ลพบุรี นายประภาส พุ่มพวง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0812535028 pr_abhas@hotmail.com 12 ธ.ค. 2561 - 13 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี14 พ.ย. 2561 00:35:00
34. ลำปาง ว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com 12 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคลำปาง14 พ.ย. 2561 20:00:00
35. ลำพูน นางสาวสิตามัน เสนสัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0914870368 Mojojoe9463@gmail.com 25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน26 ต.ค. 2561 12:00:00
36. เลย นายกุล อักษรนู วิทยาลัยเทคนิคเลย 0812600078 mr..kool0078@gmail.com 24 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคเลย26 พ.ย. 2561 00:13:00
37. ศรีสะเกษ นายสำราญ สีป่วน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 0895856539 sumran.sipuan2506@gmail.com 22 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ24 พ.ย. 2561 09:37:00
38. สกลนคร ดร.ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0951639635 n_pratumchart@hotmail.com 20 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม21 พ.ย. 2561 00:36:00
39. สมุทรปราการ นางสาวอภิกัญ เลิศวาสนา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 0805931558 a-pikan@hotmail.com 29 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ26 พ.ย. 2561 00:00:00
40. สระแก้ว นางมะลิวรรณ ไกรสิงห์ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 0924470600 wann.maliwan@gmail.com 27 พ.ย. 2561 - 27 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว21 พ.ย. 2561 00:00:00
41. สุโขทัย นางชัชฎาพร อ่อนกล วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 0856518499 chanika_123@hotmail.com 13 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย14 พ.ย. 2561 17:00:00
42. สุรินทร์ นายกฤษนเดช ราษีทอง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0969191561 kritsanara@gmail.com 6 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์8 ธ.ค. 2561 00:00:00
43. หนองบัวลำภู นายธวัชชัย สุวรรณศรี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0819744042 thawattuy40@gmail.com 22 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง23 พ.ย. 2561 00:00:00
44. อำนาจเจริญ นายสุรำภะ สุรำไพ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 0892863655 srumpa@outlook.com 23 พ.ย. 2561 - 24 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ25 พ.ย. 2561 00:52:00
45. อุดรธานี นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 0895693060 wichit_8040@hotmail.com 19 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561วิทยาลัยการอาชีพกุมภาวปี21 พ.ย. 2561 00:08:00
46. อุตรดิตถ์ นายมารุต สังข์อุไร วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 0958394879 marut242422@gmail.com 13 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์13 พ.ย. 2561 00:00:00
47. อุทัยธานี นางสาวอาภา เทพรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 0932592515 arphateap@gmail.com 14 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี14 พ.ย. 2561 00:00:00
48. อุบลราชธานี นายไวพจน์ ศรีธัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0876511057 waipot1123we@gmail.com 13 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี15 ธ.ค. 2561 00:00:00