รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค ปรุะจำปี 2561
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
ลำดับ ภาค ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่
1. กลาง นายธำรงค์ สว่างเดือน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 0819274580 thumrong_atc@hotmail.com - -
2. กลาง นางวันทนา โพธิ์รัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 0865163637 a007wan@gmail.com - -
3. กลาง นายอัฐวีร์ ศิริเตชภัทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 0846349993 atv-ao@hotmail.com - -
4. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายบัณฑิต ยิ้มน้อย วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 0867199521 byn_tech@hotmail.com - -
5. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรภพ โพนคำหล วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0885097835 worapop_bom@hotmail.com - -
6. ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.เศรษฐพงษ์ สาลีโส วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0872161338 settapong@gmail.com - -
7. ตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสุพัตตรา ไชยคำพา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0622164833 supatra.c@bpt.ac.th - -
8. ตะวันออกและกทม. นางสาวกัลยา หาญชิน วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0813795212 kanlaya_tip12@hotmail.com - -
9. ตะวันออกและกทม. นายปริญญา จำเนียรพล วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0811660069 prinya.c@gmail.com - -
10. ตะวันออกและกทม. นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0885564151 Kpadipat@hotmail.com - -
11. ตะวันออกและกทม. นางสาวทิพรัตน์ ขุนรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0875877816 khwanburi@gmail.com - -
12. ตะวันออกและกทม. นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0894359999 thbestskills@gmail.com - -
13. ใต้ นายณรงค์ หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 0862811722 narong13653@hotmail.com - -
14. ใต้ นายวิทยา เกตุชู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0819630819 kwintaya@yahoo.com - -
15. เหนือ นายวีระชัย สมบัติกำไร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0979744707 veeraso@hotmail.com - -
16. เหนือ ว่าที่ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com - -
17. เหนือ นางสาวธนาภรณ์ คนธรรพ์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0956871744 tkonthun@hotmail.com - -