รายชื่อผู้ประสานงานระดับภาค ปรุะจำปี 2560
ผู้ประสานงานสามารถขอรหัส โดยไปที่หน้า login http://thaiinvention.net/invention/ เลือกเมนู ลืมรหัส ป้อนอีเมล์ของท่านที่อยู่ในหน้านี้ เลือกประเภทเป็น เจ้าหน้าที่ อศจ ภาค ระบบจะส่งรหัสผ่านกลับมาให้ทางอีเมล์ หากไม่ได้รับ ให้แจ้งไปที่ admin@thaiinvention.net
ลำดับ ภาค ชื่อ - นามสกุุล สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันทึ่จัดการแข่งขัน สถานที่
1. ตะวันออกเฉียงเหนือ นายวรภพ โพนคำหล วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0885097835 worapop_bom@hotmail.com 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
2. ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.เศรษฐพงษ์ สาลีโส วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0872161338 settapong@gmail.com 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสุพัตตรา ไชยคำพา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 0622164833 supatra.c@bpt.ac.th 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
4. ตะวันออกและกทม. นายปริญญา จำเนียรพล วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0811660069 prinya.c@gmail.com 4 ธ.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
5. ตะวันออกและกทม. นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 0885564151 Kpadipat@hotmail.com 4 ธ.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
6. ตะวันออกและกทม. นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน วิทยาลัยเทคนิคระยอง 0894359999 thbestskills@gmail.com 4 ธ.ค. 2560 - 8 ธ.ค. 2560ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
7. ใต้ นายณรงค์ หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพไชยา 0862811722 narong13653@hotmail.com 12 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561ศูนย์การค้าอาเซียนเทรด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8. ใต้ นายิวิทยา เกตุชู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 0819630819 kwintaya@yahoo.com 12 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561ศูนย์การค้าอาเซียนเทรด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
9. เหนือ นายวีระชัย สมบัติกำไร วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0979744707 veeraso@hotmail.com 18 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
10. เหนือ ว่าที่ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0819604504 aoiood@gmail.com 18 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี