ยังไม่ส่งรายงาน
ส่งรายงานยังไม่ครบหรือแก้ไขรายงานให้ถูกต้อง
ส่งรายงานครบและถูกต้องแล้ว
ขอขอบคุณแผนที่จาก https://www.borntodev.com/