Note รายงานเฉพาะรายการที่มีการป้อนชื่อรวมทั้งบทคัดย่อและรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ครบถ้วนแล้วเท่านั้น
          สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ประกาศผลงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินของแต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เฉพาะผลงาน ที่ลงทะเบียนและป้อนข้อมูลผลงานในระบบฐานข้อมูล thaiinvention.net (ตามรายชื่อ ที่ปรากฎในหน้า Webpageนี้ (รายงานจำนวนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2561) และสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ส่งรายชื่อให้กับผู้ประสานแต่ละ อศจ. ในวันลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด) ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เท่านั้น ในเบื้องต้น สำหรับผลงานที่ลงทะเบียนและป้อนข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนป้อนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล thaiinvention.net ซึ่งรายชื่อผลงานจะไม่ปรากฎในรายงานจำนวนสิ่งประดิษฐ์ปี 2561 และคณะกรรมการตัดสินของแต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ได้ตัดสินให้ผ่านเข้าระดับภาค จะต้องรอการพิจารณาชี้ขาดของที่ประชุมร่วม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค
          อาชีวศึกษาจังหวัดใดที่ผลการตัดสินไม่เป็นตามกฏ กติกา ตามข้อกำหนด (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๗/๘๒๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ให้ผู้ประสานงานที่มีรายชื่อตามปรากฏในหน้าWebsiteระบบฐานข้อมูล thaiinvention.net ส่งรายละเอียดผลการให้คะแนนทุกผลงานทุกประเภทที่เข้าร่วมการประกวด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด พร้อมคำชี้แจงของประธานกรรมการอาชีวศึกษา หรือ ประธานคณะกรรมการตัดสินให้กับประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค พร้อมกับส่งสำเนาจำนวน ๑ ให้กับสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ทางอีเมล bverd2013@gmail.com เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของที่ประชุมร่วม