Note รายงานเฉพาะรายการที่มีการป้อนชื่อรวมทั้งบทคัดย่อและรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

          สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ประกาศผลงานของผลงานสิ่งประดิษฐ์ ที่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินของแต่ละอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เฉพาะผลงาน ที่ลงทะเบียนและป้อนข้อมูลผลงานในระบบฐานข้อมูล thaiinvention.net (ตามรายชื่อ ที่ปรากฎในหน้า Webpageนี้ (รายงานจำนวนสิ่งประดิษฐ์ ปี 2562) และสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ส่งรายชื่อให้กับผู้ประสานแต่ละ อศจ. ในวันลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด) ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เท่านั้น ในเบื้องต้น สำหรับผลงานที่ลงทะเบียนและป้อนข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ได้ลงทะเบียนป้อนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล thaiinvention.net ซึ่งรายชื่อผลงานจะไม่ปรากฎในรายงานจำนวนสิ่งประดิษฐ์ปี 2562